Zápisy

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
Přátelé Rádia Samson a.s. se sídlem v Praze 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, IČ: 251 29 091,zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4715
(dále jen „společnost“)
s v o l á v á
v souladu s ustanoveními §§ 402-403 a §§406-408 zákona č. 90/2012 Sb.zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti řádnou valnou hromadu společnosti
která se bude konat dne 23. června 2015 v 19,00 hodin
v sídle společnosti na adrese Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00
(1. patro – zasedací místnost)
s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a přijetí jednacího
a hlasovacího řádu valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a stavu jejího majetku za
rok 2014.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní
závěrky za rok 2014.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a o vypořádání hospodářského výsledku
účetního období roku 2014.
5. Rozhodnutí o odvolání a volbě nových členů dozorčí rady společnosti.
6. Schválení usnesení valné hromady.
7. Ostatní, závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 18,45 hodin do 19,00 hodin
Při prezenci se každý akcionář-fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Zástupce akcionáře-právnické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplývá z obchodního, resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit písemnou plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře.
Konec valné hromady je plánován na 20,00 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti Přátelé Rádia Samson a.s., IČ: 251 29 091
za rok 2014 v tis. Kč

ATIVA celkem 32253 PASIVA celkem 32253
z toho: z toho:
Dlouhodobý majetek 30000 Vlastní kapitál 32253
Oběžná aktiva 2253 Cizí zdroje 0
Časové rozlišení 0 Časové rozlišení 0

Návrh usnesení valné hromady:

1. bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku za rok 2014.
2. bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014.
3. bere na vědomí řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2014 a schvaluje ji.
4. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období kalendářního roku 2014, s tím, že zisk společnosti ve výši 8.708,- Kč bude použit na úhradu ztrát minulých období.
5. bere na vědomí úmrtí člena dozorčí rady společnosti pana René Caise a volí člena dozorčí rady společnosti pana Libora Kabelku.


Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014 je akcionářům k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 09.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář.

Praha, 1. dubna 2014
Představenstvo společnosti
Přátelé Rádia Samson a.s., IČ: 251 29 091


POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
SAMSON A PARTNEŘI a.s.
se sídlem v Praze 6, Suchdol, K Transformátoru 1169/9, PSČ 165 00, IČ: 284 13 091
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14367
(dále jen „společnost“)
s v o l á v á
v souladu s ustanoveními §§ 402-403 a §§406-408 zákona č. 90/2012 Sb.
zákon o obchodních korporacích a stanovami společnosti
řádnou valnou hromadu společnosti
která se bude konat dne 23. června 2015 v 18,00 hodin
na adrese Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00
(1. patro – zasedací místnost)

s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a přijetí jednacího
a hlasovacího řádu valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a stavu jejího majetku za
rok 2014.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní
závěrky za rok 2014.
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2009-2010 a 2014 a o vypořádání
5. hospodářského výsledku účetního období roku 2009-2010 a 2014.
6. Rozhodnutí o odvolání a volbě nových členů dozorčí rady společnosti.
7. Schválení usnesení valné hromady.
8. Ostatní, závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 17,45 hodin do 18,00 hodin
Při prezenci se každý akcionář-fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře-fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Zástupce akcionáře-právnické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplývá z obchodního, resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit písemnou plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře.
Konec valné hromady je plánován na 19,00 hodin.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti SAMSON A PARTNEŘI a.s., IČ: 284 13 091
za rok 2014 v tis. Kč

ATIVA celkem 2243 PASIVA celkem 2243
z toho: z toho:
Dlouhodobý majetek 600 Vlastní kapitál 1906
Oběžná aktiva 1643 Cizí zdroje 337
Časové rozlišení 0 Časové rozlišení 0

Návrh usnesení valné hromady:

1. bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku za rok 2014.
2. bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2014.
3. bere na vědomí řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období kalendářního roku 2014 a schvaluje ji.
4. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku společnosti za účetní období kalendářního roku 2014, s tím, že ztráta společnosti ve výši 1.181,16 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let a bude hrazena z výnosů příštích období.
5. bere na vědomí úmrtí člena dozorčí rady společnosti pana René Caise a volí člena dozorčí rady společnosti pana Libora Kabelku.
Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014 je akcionářům k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech v době od 09.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář.

Praha, 20. dubna 2015
Představenstvo společnosti
SAMSON A PARTNEŘI a.s., IČ: 284 13 091POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
Přátelé Rádia Samson a.s.

se sídlem v Praze 6 - Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00, IČ: 251 29 091
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4715
(dále jen "společnost")
s v o l á v á
v souladu s ustanoveními §§ 402 – 403 a §§ 406- 408 zákona č. 90/2012 Sb.,
zákon o obchodních korporacích, v platném znění,
a v souladu se stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne 5. září 2014 v 17:00 hodin
na adrese HANESŮV MLÝN - PENZION, Štoky 1, PSČ 582 53

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti a přijetí jednacího a hlasovacího řádu valné hromady.
2. Rozhodnutí o přechodu z éterického analogového vysílání na celoplošné digitální vysílání.
3. Schválení možnosti prodeje akcií společnosti také na Slovensku i jinde v zahraničí.
4. Schválení usnesení valné hromady.
5. Ostatní. Závěr.

Prezentace akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady od 16:45 hodin do 17:00 hodin.
Při prezentaci se každý akcionář - fyzická osoba musí prokázat průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře - fyzické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí prokazující oprávnění zastupovat akcionáře. Zástupce akcionáře - právnické osoby se musí prokázat průkazem totožnosti a platným výpisem akcionáře z obchodního rejstříku, resp. jiného rejstříku, do kterého se akcionář zapisuje. Pokud oprávnění zástupce jednat samostatně za akcionáře nevyplývá z obchodního, resp. jiného rejstříku, je zástupce dále povinen předložit písemnou plnou moc prokazující oprávnění zastupovat akcionáře.
Konec valné hromady je plánován na 18:00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady společnosti

1. schvaluje rozhodnutí o přechodu z éterického analogového vysílání na celoplošné digitální vysílání.

2. schvaluje možnost prodeje akcií společnosti také na Slovensku i jinde v zahraničí.


Praha 6. srpna 2014
Pavel Solár, předseda představenstva
Přátelé Rádia Samson a.s.


Tímto potvrzuji, že dne 6.8.2014 jsem převzal pozvánku na valnou hromadu:


Podpis:  ---------------------------------------
Jméno:


Představenstvo akciové společnosti
Přátelé Rádia Samson a.s., IČ: 251 29 091
se sídlem v Praze 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4715 (dále jen „Společnost“)

v souvislosti s uloženými povinnostmi podle zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů ze dne 07.05.2013, v jehož důsledku došlo ke dni 01.01.2014 k účinnosti změny formy listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno

vyzývá

tímto akcionáře Společnosti k předložení listinných akcií Společnosti znějících na majitele za účelem jejich výměny za listinné akcie Společnosti znějící na jméno, resp. k vyznačení změny listinných akcií Společnosti znějících na majitele na listinné akcie Společnosti znějící na jméno, a to v termínu od 01.04.2014 do 30.06.2014, v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00 hodin, na adrese Praha 6, Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00 (zasedací místnost - 1. patro) a současně ke sdělení údajů potřebných pro zápis do seznamu akcionářů (elektronická doručovací adresa a číslo bankovního účtu).
Akcionáři se upozorňují, že ocitnou-li se v prodlení s povinností předložit akcie podle předchozí věty nebo s povinností sdělit Společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, nejsou oprávněni vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž jsou v prodlení, a rozhodne-li Společnost o rozdělení zisku v době prodlení akcionáře, právo na dividendu mu nevznikne.
Oprávněné fyzické osoby se při převzetí prokážou platným dokladem totožnosti. V případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem vlastníka, kterého zastupuje, ne starší 3 měsíce. Jiný způsob převzetí než osobní není možný.


Přátelé Rádia Samson a.s., IČ: 251 29 091

Pavel Solár v.r., předseda představenstva


PŘÁTELÉ RÁDIA SAMSON a.s.
Identifikační číslo:  25129091
Spisová značka:      B 4715 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo:                        Praha 6 - Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 160 00


« zpět

Samson na FACEBOOKu
Najít